Paine Traditionala

Proiect  cofinantat  din Fondul  Social European  prin Programul  Operational  Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritara  3: Locuri  de munca pentru toti

Obiectivul  tematic  8: Promovarea  unor locuri de munca  durabile  si de calitate si sprijinirea  mobilitatii  lucratorilor Prioritatea   de  investitii   

8.iii:  Activitati   independente,    antreprenoriat   si  infiintare   de  intreprinderi,    inclusiv   a  unor microintreprinderi   si a unor intreprinderi  mici si mijlocii  inovatoare

Obiectivul  specific 3.7: Cresterea  ocuparii  prin sustinerea  Intreprinderilor  cu profil nonagricol  din zona urbana

Titlul  proiectului   „A.C.A.S.A.   = Antreprenoriat, Curaj,   Atitudine,   Siguranta,   Ambitie” Contract:   POCU/89/3171107667

Anunt Participare Creare Website

Nr 16 din 10.11.2017

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII CREARE WEBSITE – COD CPV 72413000-8 (SERVICII DE PROIECTARE DE SITE-URI WWW (WORLD WIDE WEB))

 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII cu sediul in Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta, tel: 0744.502.399, reprezentat legal de ELENA COANDA in calitate de Presedinte, organizeaza achizitia directa, pentru atribuirea contractului de SERVICII CREARE WEBSITE – COD CPV 72413000-8 (servicii de proiectare de site-uri www (world wide web)).

Serviciile de creare website care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie sunt reprezentate de:

 • creare website prezentare proiect;
 • actualizare conţinut pagini de prezentare (modificare texte, adăugare imagini, etc.);
 • dezvoltare funcţii website (implementarea de noi functionalităţi);
 • verificarea periodică a site-ului şi a funcţionării corespunzatoare a acestuia;
 • actualizarea periodica a scripturilor folosite în site (scripturi de monitorizare vizitatori, scripturi javascript, etc.);
 • administrare conturi de email personalizate ;
 • monitorizare statistici vizitatori site;
 • găzduire web pe servere performante, localizate în România;

Durata prestarii serviciilor va fi de la data semnării contractului de servicii creare website  pe toată durata de implementare a proiectului, respectiv pana la 20.09.2020, cu posibilitate de prelungire prin act aditional, numai in conditiile in care se prelungeste contractul de finantare.

Valoarea estimata a contractului alocata partenerului 2 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII este de 11.000,00 lei cu TVA inclus.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare – Preţul cel mai scăzut.

Oferta va cuprinde:

 • Oferta tehnico-financiara
 • Documente de eligibilitate: certificat de inregistrare sau Certificat constatator, din care sa reiasa ca prestatorul este inregistrat cu cod CAEN, principal sau secundar, aferent serviciilor de publicitate, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”; declaratie de respectare privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie.

Ofertele se primesc la sediul PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII- Partener 2, Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta sau pe mail la adresa office@pnfaimm.ro pana in data de  17.11.2017 orele 16:00.

Proiectul “A.C.A.S.A.-Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” avand nuamrul de identificare al contractului POCU/89/3/7/107667, este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Apel POCU/89/3/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Intocmit,

Coanda Elena

Coordonator Partener 2

Anunt Participare servicii de Promovare si Publicitate

Nr.15 din 10.11.2017

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE PROMOVARE SI PUBLICITATE – COD CPV 79341000-6 (SERVICII DE PUBLICITARE)

 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII cu sediul in Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta, tel: 0744.502.399, reprezentat legal de ELENA COANDA in calitate de Presedinte, organizeaza achizitia directa, pentru atribuirea contractului de SERVICII DE PROMOVARE SI PUBLICITATE- COD CPV -79341000-6 (Servicii de publicitate).

Serviciile de promovare si publicitate care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie sunt reprezentate de:

 • 60 anunţuri -dimensiunea A3
 • brosura de informare care contribuie la cresterea gradului de informare al grupului tinta interesat cu privire la actiunile antreprenoriale de care pot beneficia- in format electronic
 • 2 bannere online afisate pe 3 site-uri regionale si/sau nationale cu impact si relevanta asupra gruputului tinta vizat. Dimensiuni standard recomandate-tip cover pagina facebook
 • campanie de promovare utilizand principalele retele de socializare (facebook, twitter, snapchat etc).

La elaborarea  materialelor de promovare  prestatorul va respecta cerinţele impuse prin Manualul de identitate vizuală – Instrumente Structurale 2014-2020 în România.

Durata prestarii serviciilor va fi de la data semnării contractului de publicitate pe o durata de 6 luni, respectiv pana la 31.05.2018.

Descrierea serviciilor solicitate si graficul de prestare al acestora:

Măsurile  de informare şi publicitate

 

     Perioada de

       prestare

1.      60 anunţuri Noiembrie  2017
2.      1 brosura de informare care contribuie la cresterea gradului de informare al grupului tinta interesat cu privire la actiunile antreprenoriale de care pot beneficia Noiembrie 2017 – Decembrie 2017
3.      2 bannere online afisate pe 3 site-uri regionale si/sau nationale cu impact si relevanta asupra gruputului tinta vizat. Noiembrie 2017

-Mai  2018

4.     Campanie de promovare utilizand principalele retele de socializare (facebook, twitter, snapchat etc). Noiembrie 2017

-Mai 2018

Valoarea estimata a contractului alocata partenerului 2 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII este de 26.900,00 lei cu TVA inclus.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare – Preţul cel mai scăzut.

Oferta va cuprinde:

 • Oferta tehnico-financiara
 • Documente de eligibilitate: certificat de inregistrare sau Certificat constatator, din care sa reiasa ca prestatorul este inregistrat cu cod CAEN, principal sau secundar, aferent serviciilor de publicitate, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”; declaratie de respectare privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie.

Ofertele se primesc la sediul PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII- Partener 2, Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta sau pe mail la adresa office@pnfaimm.ro pana in data de  17.11.2017 orele 16:00.

Proiectul “A.C.A.S.A.-Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” avand nuamrul de identificare al contractului POCU/89/3/7/107667, este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Apel POCU/89/3/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Intocmit,

Coanda Elena

Coordonator Partener 2

 

 

 

 

 

 

 

Anunt Participare Servicii de Contabilitate

Nr 7 din 12.10.2017

 ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE CONTABILITATE – COD CPV 79211000-6 (SERVICII DE CONTABILITATE)

 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII cu sediul in Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta, tel: 0744.502.399, reprezentat legal de ELENA COANDA in calitate de Presedinte, organizeaza achizitia directa, pentru atribuirea contractului de SERVICII DE CONTABILITATE- COD CPV -79211000-6 (Servicii de contabilitate).

Principalele atributii ale expertului contabil sunt urmatoarele:

 • Intocmirea contabilitatii analitice a proiectului;
 • Intocmirea contractelor individuale de munca si a documentelor privind modificarile aduse acestora pe perioada derularii proiectului;
 • Transmiterea contractelor de munca in Revisal;
 • Contabilizarea corecta, cronologica si operativa a documentelor financiare justificative pentru operatiunile privind implementarea proiectului;
 • Mentinerea in permanenta a legaturii cu reprezentantii financiari ai partenerilor;
 • Asigurarea respectarii cheltuielilor conform liniilor bugetare;
 • Verificarea si inregistrarea deconturilor (deconturi pentru achizitie bunuri si materiale, deconturi deplasari interne, deconturi diverse);
 • Luarea masurilor pentru reconstituirea documentelor contabile in situatie de distrugere, sustragere sau pierdere in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la constatarea acestei situatii;
 • Furnizarea tuturor informatiilor necesare organismelor de audit si control, inclusiv Autoritatii Contractante;
 • Semnalarea membrilor echipei de implementare a problemelor cu implicatii economico-financiare aparute pe parcursul implementarii proiectului;
 • Asigura evidenta distincta a cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului;

Alte atributii:

 • Verificarea si inregistrarea ordinelor de plata, statelor de plata salarii si celorlalte rapoarte generate de program;
 • Completarea declaratiilor catre bugetul statului si catre bugetele fondurilor speciale conform legislatiei in vigoare si transmiterea acestora catre ANAF;
 • Eliberarea la cerere, cetre persoanele interesate de adeverinte privind venitul net realizat, precum si contributiile catre fondul initial de asigurari de sanatate si contributia catre fondul de asigurari sociale.

Nota: Contractul pentru servicii de contabilitate va fi atribuit unui expert contabil (persoana fizica autorizata sau persoana juridica).

Specificatii tehnice

 • Expertul contabil trebuie sa faca dovada inregistrarii ca membru CECCAR;
 • Expertul contabil nu trebuie sa fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de Departamentul de etica sau de catre comisiile de disciplina ale CECCAR sau echivalentul acestuia din alte tari. Dovada se face prin declaratie pe propria raspundere sau prin orice alt act doveditor;
 • Expertul contabil va prezenta declaratie de respectare privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie.
 • Certificat de inregistrare sau Certificat constatator, din care sa reiasa ca prestatorul este inregistrat cu cod CAEN, principal sau secundar, aferent serviciilor de contabilitate.
 • Durata de prestare a serviciilor este de 36 de luni de la data semnarii contractului, cu posibilitate de prelungire prin act aditional, numai in conditiile in care se prelungeste contractul de finantare semnat de beneficiar.
 • Serviciile contabile vor fi prestate in Constanta

Valoarea estimata a contractului alocata partenerului 2 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII este de 32.400,00 lei cu TVA inclus.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare – Preţul cel mai scăzut.

Ofertele se primesc la sediul PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII- Partener 2, Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta sau pe mail la adresa office@pnfaimm.ro pana in data de  18.10.2017, orele 16:00.

Proiectul “A.C.A.S.A.-Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” avand nuamrul de identificare al contractului POCU/89/3/7/107667, este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Apel POCU/89/3/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Intocmit,

Coanda Elena

Coordonator Partener 2

Anunt Participare Furnizare Consumabile

Nr 5 din 12.10.2017

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE CONSUMABILE

 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII cu sediul in Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta, tel: 0744.502.399, reprezentat legal de ELENA COANDA in calitate de Presedinte, organizeaza achizitia directa, pentru atribuirea contractului de FURNIZARE CONSUMABILE.

Consumabilele care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie sunt reprezentate de:

Nr.crt. Descrierea produsului/ serviciului/ lucrării Cantitate COD CPV
1. Toner compatibil HP CF226X negru, capacitate 9000 pag, HP Laser jet M426 DW sau similar 6 buc 30125100-2
2. Hartie de copiator  A4 241 topuri 30197642-8
3. Hartie de copiator  A3 5 topuri 30197642-8
4. Fluid corector + solvent 3 buc 30192160-0
5. CD printabil Capacitate CD: 700 MB (80 de minute). Viteza de scriere: 52 50 buc 30234300-1
6. Perforator metal mare ghidaj marcat pentru perforare hârtie A3, A4, A5   (posibilitate perforare minim 20 coli ) 1 buc 30197330-8
7. Capsator 1 buc 30197320-5
8. Memorie USB  8 GB 5 buc 30233180-6
9. Etichete  autoadezive A4 1 top 30199760-5
10. Dosar de plastic cu sina 500 buc 22852000-7
11. Cutter 2 buc 30197300-9
12. Marker permanent 5 seturi 30192125-3
13. File de plastic A4 -100 file/set 2 seturi 30192000-1
14. Carton carti de vizita A4 5 topuri 30197600-2
15. Biblioraft A4- 75 mm 36 buc 30199500-5
16. Creion mecanic 0,35/ 0,5/0,7/0,9 mm 5 buc 30192131-8
17. Mine creion mecanic 0,35/0,5/0,7/0,9 mm 5 seturi 30192132-5
18. Plicuri B4 cu burduf 50 mm 100 buc 30199230-1
19. Pixuri fara mecanism 50 buc 30192121-5
20. Capse 15 cutii 30197110-0
21. Agrafe birou 50mm- 100 buc /cutie 5 cutii 30197220-4
22. Cutii arhivare 10 buc 30193700-5
23. Lipici solid 10 buc 24911200-5
24. Notes autoadeziv 75x75mm -100 file/set 10 seturi 22816300-6
25. Agenda 5 buc 22817000-0
26. Calculator birou 12 digits 1  buc 30141200-1

Durata valabilitatii contractului este de 36 de luni de la data semnarii acestuia. Termenele de livrare se vor stabili de catre achizitor pe perioada de valabilitate a contractului si se vor respecta de catre furnizor.

Valoarea estimata a contractului alocata partenerului 2 PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII este de 8.130,00 lei cu TVA inclus.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare – Preţul cel mai scăzut.

Oferta va cuprinde:

 • Oferta tehnico-financiara
 • Documente de eligibilitate: certificat de inregistrare sau Certificat constatator, din care sa reiasa ca prestatorul este inregistrat cu cod CAEN, principal sau secundar, aferent serviciilor de publicitate, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”; declaratie de respectare privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie.

Ofertele se primesc la sediul PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII- Partener 2, Mun. Constanta, BLD Tomis nr. 40, jud.Constanta sau pe mail la adresa office@pnfaimm.ro pana in data de  25.10.2017, orele 16:00.

Proiectul “A.C.A.S.A.-Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” avand nuamrul de identificare al contractului POCU/89/3/7/107667, este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Apel POCU/89/3/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana/7/ Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Intocmit,

Coanda Elena

Coordonator Partener 2